Obchodní právo

 

Připravujeme či revidujeme všechny typy obchodních smluv.
Poskytujeme právní podporu v jednotlivých fázích uzavírání smluvního vztahu.
Provádíme analýzu existující smluvní dokumentace a poskytujeme související
obchodněprávní doporučení.
Zastupujeme klienty ve všech typech obchodních sporů.

 

Korporátní právo

Zakládáme obchodní korporace (obchodní společnosti a družstva) připravujeme texty zakladatelských právních jednání (zakladatelské listiny, společenské smlouvy, stanovy) a jejich změny.

Poskytujeme poradenství týkající se vlastnických a majetkových struktur společníků, akcionářů a členů.

Připravujeme smlouvy o výkonu funkce a další dokumenty upravující vnitřní vztahy v korporacích.

Připravujeme smlouvy o prodeji či pachtu závodu.

Zajišťujeme svolání a správný průběh valných hromad obchodních společností; vyhotovujeme zápisy ze zasedání představenstva a dozorčí rady.

Připravujeme smlouvy o převodech podílů a smlouvy o prodeji akcií.

Poskytujeme poradenství ve vztazích mezi mateřskými a dceřinými společnostmi a v koncernových záležitostech, připravujeme zprávy o vztazích.

Zajišťujeme rušení obchodních korporací s likvidací. Poskytujeme kompletní právní, účetní a daňový servis související s likvidací.

 

Správa a vymáhání pohledávek

Analyzujeme data a podklady poskytnuté klientem a provádíme odhad úspěšnosti klienta v případném sporu.
Připravujeme předžalobní upomínky a žaloby.
Zastupujeme klienty před soudy a rozhodčími orgány.
Zastupujeme klienty v exekučním řízení

 

Právní poradenství pro manažery a krizové manažery

Pro manažery a krizové manažery vyhodnocujeme rizika předložených krizových scénářů či zamýšlených obchodních transakcí a doporučujeme právně konformní postup. Upozorňujeme na možné občanskoprávní či trestněprávní konsekvence zamýšlených postupů (náhrada škody, úpadkové delikty, povinnost podat insolvenční návrh, atd.).

  

Pracovní právo

Připravujeme kompletní pracovněprávní dokumentaci, zejména pracovní smlouvy, manažerské smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, vnitřní předpisy, mzdové a pracovní řády, dohody o hmotné odpovědnosti, výpovědi, dohody o skončení pracovního poměru, konkurenční doložky, apod.
Zastupujeme klienty před soudy či jinými orgány ve sporech z pracovněprávních vztahů nebo v souvislosti s nimi.

 

Insolvenční agenda

Přihlašujeme pohledávky do insolvenčního řízení a zastupujeme klienty v insolvenčním řízení. Připravujeme insolvenční návrhy včetně návrhů na oddlužení. Zpracováváme žaloby a zastupujeme klienty v incidenčních sporech.

 

Právní servis pro spediční firmy

Poskytujeme kompletní právní servis pro spediční firmy včetně zakládání dopravních společností, obstarávání potřebných povolení a eurolicencí, prokazování finanční způsobilosti, zastupování v soudních řízeních vedených dle Úmluvy CMR o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě a zastupování dopravců ve správních řízeních vedených např. krajským úřadem či inspektorátem práce. Rozhodnutí orgánů státní správy ukládající mnohdy nepřiměřeně vysoké pokuty napadáme úspěšně soudními žalobami v rámci správního soudnictví.

Máme mnohaleté zkušenosti s chodem spedičních firem a jejich každodenními problémy. Poskytujeme komplexní právní, účetní a daňové poradenství ve všech oblastech specifických pro dopravu (specifika odměňování řidičů, zahraniční a tuzemské stravné, pracovní režim řidičů dle AETR, výhodné doložky ve smlouvách o přepravě, uplatňování nároků na náhradu škody, aplikace Úmluvy CMR o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě v praxi, atd.)

 

Energetické právo

Připravujeme a revidujeme smlouvy v oblasti energetiky. Zastupujeme klienty v souvisejících sporech před soudy, rozhodčími a správními orgány (zejména před Energetickým regulačním úřadem).

 

Právo nemovitostí, právní servis pro developery, společenství vlastníků jednotek a bytová družstva

Připravujeme či revidujeme veškeré smlouvy na převod nemovitostí, zejména smlouvy kupní a darovací, poskytujeme související servis spočívající zejména v úředním ověření podpisů, zajištění vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, úschově peněz či dokumentů. Připravujeme či revidujeme zástavní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen. Připravujeme či revidujeme nájemní a podnájemní smlouvy. Připravujeme prohlášení vlastníků a smlouvy o výstavbě, zajišťujeme změny těchto dokumentů. Poskytujeme právní servis developerským společnostem spočívající mimo jiné v přípravě výše uvedených dokumentů, přípravě územních celků pro realizaci developerských projektů a zastupování klienta v souvisejících správních řízeních.

Poskytujeme kompletní právní servis společnostem zajišťujícím správu bytových domů a jednotlivým společenství vlastníků či bytovým družstvům. V této souvislosti zejména připravujeme či revidujeme příkazní smlouvy na správu jednotlivých domů, připravujeme stanovy společenství vlastníků a bytových družstev a provádíme jejich změny, vymáháme pohledávky vůči vlastníkům bytů, kteří mají povinnost pravidelně přispívat na správu domu a hradit související služby, zastupujeme vlastníky při uplatňování vad jednotek a společných částí domů, připravujeme či revidujeme smlouvy na rekonstrukce domů, a další.

 

Správní právo

Zastupujeme klienty před všemi typy správních orgánů (finanční úřady, katastrální úřady, celní úřady, inspektoráty práce, Energetický regulační úřad, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, krajské úřady, stavební úřady). Zastupujeme klienty v soudním řízení správním před krajskými soudy a Nejvyšším správním soudem vedeným na základě žaloby směřující proti rozhodnutí správního orgánu.

 

Daňové právo

Klienty zastupujeme v daňových sporech se správcem daně v rámci daňových řízení podle daňového řádu i v rámci soudních řízení před soudy všech stupňů. V problematice účetních a daňových věcí úzce spolupracujeme s daňovou a účetní kanceláří Finetis, s.r.o., a případně též se znaleckým ústavem.

 

Spolkové právo

Poskytujeme právní pomoc spolkům (golfové kluby, atd.). Dle požadavků klienta připravujeme na míru stanovy a jejich změny, zajišťujeme založení spolků a změny zápisů ve spolkovém rejstříku, navrhujeme optimalizaci interních účetních a daňových postupů s ohledem na specifika spolků.

 

Prodeje a převody soukromých ordinací

Pro lékaře zajišťujeme prodeje soukromých lékařských ordinací a jejich transformaci na společnosti s ručením omezeným a to včetně daňových optimalizací.

 

Svěřenecké fondy

Zakládáme a spravujeme svěřenecké fondy.

 

Rodinné právo

Zastupujeme klienty ve všech typech rodinně-právních sporů, zejména v řízení o rozvodu manželství, v řízení o úpravě výchovy nezletilých dětí, v řízení o úpravě výživného, v řízení o úpravě styku rodiče s nezletilým dítětem, v řízení o vypořádání společného jmění manželů, v řízení o určení otcovství, v řízení o osvojení, a dalších.
Připravujeme podklady pro tzv. nesporný rozvod, především smlouvy o vypořádání vzájemných majetkových poměrů, bydlení a případné vyživovací povinnosti.
Zajišťujeme úpravy rozsahu společného jmění manželů.

 

Trestní právo

Zajišťujeme veškeré služby související s trestním právem, zejména vedení obhajoby v trestním řízení, zastupování a další právní pomoc před soudy a orgány činnými v trestním případně přestupkovém řízení. Zastupujeme klienty v přípravném řízení včetně asistence při vyšetřovacích úkonech, navrhování důkazů a úkonů směřujících k propuštění z vazby. Připravujeme trestní oznámení, zastupujeme poškozené, poskytujeme právní pomoc v adhézním řízení. Pro klienty rovněž posuzujeme jednání z hlediska možných trestněprávních důsledků.

Reference

Výhodou naší kanceláře je pečlivé komplexní posouzení případu z právního, daňového a účetního pohledu na základě naší úzké spolupráce s daňovými a účetními specialisty, sídlícími v téže budově. V rámci budovy jsme schopni zajistit i potřebné notářské zápisy, ověření, výpisy a služby czech pointu.

Předností, kvůli které je naše kancelář vyhledávána, je osobní přístup ke klientovi vedený snahou poskytnout mu komplexní právní pomoc ve všech oborech jeho činnosti. Naši klienti oceňují vysoké pracovní nasazení členů kanceláře.

Na základě spolupráce s právní, daňovou a účetní kanceláří v Německu jsme schopni řešit kolizní česko-německé případy, případně zprostředkovat potřebnou přeshraniční pomoc v SRN v právní či daňové oblasti.

Mezi našimi klienty jsou významné developerské společnosti, společnosti hrající rozhodující roli na poli energetiky, koncerny působící v oblasti golfového sportu v ČR i zahraničí, nadnárodní a tuzemské spediční společnosti, spolky, společenství vlastníků jednotek, personální agentury, účetní a daňové firmy i nepodnikající fyzické osoby.

Spolupráce

Naše kancelář úzce spolupracuje s daňovým poradcem Ing. Pavlem Florianem a účetní kanceláří FINETIS, s.r.o., sídlící v téže budově.

Přímý kontakt:
FINETIS, s.r.o.
www.finetis.cz
florianpavel@finetis.cz
Prešovská 170/5
301 00 Plzeň
Tel.: 00420 777 290 132

Naše kancelář kooperuje s právní, daňovou a účetní kanceláří v Německu sídlící v Regensburgu, což nám umožňuje řešit kolizní česko-německé případy.

Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů

 • JUDr. Karolína Florianová Bartovská, advokátka
 • IČO: 69947333
 • Adresa: Plzeň, Prešovská 170/5, PSČ 301 00
 • E-mail: bartovska@bkpartners.cz
 • Tel: +420 728 673 726
 •  

více informací...
Správce osobních údajů

 • Mgr. Zuzana Kapplerová, advokátka
 • IČO: 04662521
 • Adresa: Plzeň, Prešovská 170/5, PSČ 301 00
 • E-mail: zuzana.kapplerovaseznam.cz, kapplerova@bkpartners.cz
 • Tel: +420 732 305 258

více informací...

O nás

JUDr. Karolína Florianová Bartovská

JUDr. Karolína Florianová Bartovská

Partner advokátní kanceláře BK PARTNERS
 • Číslo průkazu České advokátní komory: 10166
 • Advokátkou od roku 2004
 • 10 let působila jako partner advokátní kanceláře Horák a partneři
 • Poskytuje právní pomoc plynně také v německém jazyce
Specializace:

obchodní a korporátní právo, spediční právo, dopravci, úmluva CMR, spolkové právo

kontakt:
bartovska@bkpartners.cz
Mobil: +420 728 673 726

Mgr. Zuzana Kapplerová

Mgr. Zuzana Kapplerová

Partner advokátní kanceláře BK PARTNERS
 • Číslo průkazu České advokátní komory: 16723
 • Advokátkou od roku 2016
 • Jako koncipient působila v advokátní kanceláři JUDr. Josefa Pelecha, Ph.D., kde se specalizovala na trestní právo
 • Poskytuje právní pomoc plynně také v anglickém jazyce
Specializace:

trestní právo a pomoc obětem trestných činů, právo nemovitostí, společenství vlastníků jednotek a bytová družstva, rodinné právo, exekuční řízení a insolvence, závazkové právo a smluvní agenda.

kontakt:
kapplerova@bkpartners.cz
Mobil: +420 732 30 52 58

BK partners

Kontakt

mapa

Klientům doporučujeme možnost parkování na parkovišti Palackého náměstí

logo